Vilkår

Leveringer

Varer som ligger på lager eller eksternlager har normalt 1-3 dager leveringstid. De vil sende med Posten eller tilsvarende tjeneste.
Varer som ikke er tilgjengelig på eksternlager eller på lager i Ski vil ha usikker leveringstid.
Vi tar forbehold om evt. feil eller endringer.

Når en bestilling er registrert i nettbutikken vil vi gå igjennom den og komme tilbake med en bekreftelse. Bestillingen er således bare registrert inntil vi får kontrollert den. Ved evt. feil eller avvik så kommer vi med informasjon om dette for å finne en avklaring.

For forbrukere:

:: ANGRERETT (Utdrag fra Angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000)

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære.

Ved bruk av angreretten, vennligst kontakt vårt ordrekontor (se nedenfor)

:: REKLAMASJON (Utdrag fra Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002)

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Ved reklamasjoner som grunner i feil ved et produkt vennligst kontakt vår tekniske avdeling. Reklamasjon på en mangel kan rettest til ordrekontoret. (kontaktinformasjon nedenfor)

For bedrifter:

For bedrifter så gjelder naturlig nok ikke forbrukerlovene. For bedrifter gjelder de til enhver tid gjeldene garantibetingelser som produsentene stiller. Utover dette gjelder normale leveringsbetingelser.

Kontakt:
Ordrekontoret: ordre@gs.no
Teknisk avdeling: teknisk@gs.no

KK88.no AS :: Idrettsveien 10 :: 1400 SKI